Vastuvõtt

Vastuvõtt 2.-9. klassi


Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)

Põhikooli klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli kantseleisse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeperioodi kestel;
 • õpilaspiletipildi, õpilaspileti jaoks.

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli sekretäri juures.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  

Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul.

Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)

Põhikooli klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli kantseleisse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeperioodi kestel;
 • õpilaspiletipildi, õpilaspileti jaoks.

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli sekretäri juures.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  

Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul.