Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi


Õpilase vastuvõtmine 1. klassi

 

1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 5)

Kooli võetakse vastu Lääne-Harju vallas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid õpilasi.

Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse

(võib esitada ka digitaalselt  info@pvp.edu.ee)

 • avalduse; 
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;           
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • õpilaspildi õpilaspileti jaoks;

Pärast lasteaia lõpetamist, lisab vanem järgmised dokumendid:

 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli kantseleis.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel

Õpilase vastuvõtmine 1. klassi

 

1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 5)

Kooli võetakse vastu Lääne-Harju vallas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid õpilasi.

Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse

(võib esitada ka digitaalselt  info@pvp.edu.ee)

 • avalduse; 
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;           
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • õpilaspildi õpilaspileti jaoks;

Pärast lasteaia lõpetamist, lisab vanem järgmised dokumendid:

 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli kantseleis.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel