Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi

Õpilase vastuvõtmine 1. klassi

 

1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 5)

Kooli võetakse vastu Lääne-Harju vallas elavaid õpilasi. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli ka teiste omavalitsusüksuste territooriumil elavaid õpilasi.

Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse

(võib esitada ka digitaalselt  info [at] pvp.edu.ee)

  • avalduse; 
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia
  • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;           
  • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • õpilaspildi õpilaspileti jaoks;

Pärast lasteaia lõpetamist, lisab vanem järgmised dokumendid:

  • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli kantseleis.

Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel